Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Desondanks kan het voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u hier eerst met uw tandarts over praat. Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP is bereikbaar via een online formulier op de website www.allesoverhetgebit.nl

Als u met uw tandarts niet tot een oplossing komt en u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij onze praktijk en de tandartsen zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Klachtenregeling
Alle tandartsen werkzaam in deze praktijk hebben een klachtenregeling die voldoet aan de “Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector” (WKCZ). Zij zijn namelijk aangesloten bij de klachtenregeling van de “Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde”. De klachtenregeling van de “KNMT” voldoet volledig aan de eisen van de Wet Klachtenrecht.

BIG registratie
Dit betekent dat u als patiënt en de tandartsen als wederpartij aanspraak kunnen maken op een aan de BIG-registratie verbonden rechten en plichten. U kunt als patiënt bij het BIG-register nagaan of uw tandarts met recht zijn beschermde titel voert en of er beperkende voorwaarden zijn met betrekking tot zijn beroepsuitoefening. U kunt het openbare BIG-register raadplegen via de website: www.bigregister.nl